Laws and guidelines Sweden

Introduktion till lagar och riktlinjer avseende demensvård i Sverige

All kommunal vård och omsorgsverksamhet utgår från två huvudsakliga lagstiftningar, Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Vissa grundläggande paragrafer kan vara bra att ha koll på då man arbetar inom kommunal vård och omsorg. Utöver lagstiftningen utgår demensarbetet från riktlinjer. Socialstyrelsen kommer med riktlinjer. Men låt oss börja med socialtjänstlagens portalparagraf. 

Här är socialtjänstlagens portalparagraf:

1 kap. Socialtjänstens mål

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

   - ekonomiska och sociala trygghet,

   - jämlikhet i levnadsvillkor,

   - aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

SoL Hela lagtexten

 
Socialtjänstlagen Hälso- och sjukvårdslagen Riktlinjer kring utredning Personcentrerad vård och omsorg Uppföljning minst en gång per år Läkemedelshantering Utredning av symtom Dagverksamhet Särskilt boende Stöd till anhöriga

Back to the unit